Випуск 19 (2019)

Автор | 15 Листопада, 2019

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.

Філологічні науки

Випуск 19

 

Титул
Зміст
Новик О. [Ще один штрих до характеристики полемічної традиції українських унійних письменників: рецензія на монографію Руслана Ткачука “Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI – першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика”] {One more trait to characteristics of polemical tradition of Ukrainian unified writers: review on the monograph of Ruslan Tkachiuk “Polemical tradition of unified writers of the end of the XVI – the first half of the XVII century: day and figures, text and proto-text, rhetoric and poetics”}
Новик О. [Сюжет, парафраз, алюзія, образ, жанр: трансформація двох біблійних сюжетів у давньому письменстві : рецензія на монографію Оксани Савенко “Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі ХІ–ХVIII ст.”] {Plot, paraphrase, allusion, image, genre: transformation of two biblical plots in ancient writing: review on the monograpf of Oksana Savenko “Transformation of Christmas and Easter plots in the Ukrainian literature of the XI-XVIII centure”}
Богданова М. [Літературна версія колективної пам’яті в мемуарній прозі української діаспори: етнопсихологічний аспект] {Literary version of the collective memory in memoirs prose of the Ukrainian diaspora: ethnopsychological aspect}
Бокшань Г. [Образ моря в романі Айріс Мердок “Єдиноріг”] {The sea motif in Iris Murdoch’s novel “The unicorn”}
Василенко Г. [Образ моря в українській поезії та її англомовних перекладах] {The sea image in Ukrainian poetry and its English translations}
Вещикова О. [“… В кінці сценарію happy end”: наративна організація твору С. Курилова “Сам в океані”] {At the end of the scenario will be the happy end”: the narrative organization of S. Kurilov’s “Alone in the Ocean”}
Гура Н., Галахова М. [Утілення образу першовідкривача в романі Д. Кельмана “Обмірювання світу”] {The embodiment of the discoverer image in D. Kehlmann’s novel “Measuring the world”}
Даниленко Л. [Соціум радянського Києва у просторах пам’яті (О. Ільченко “Збирачі туманів”, С. Батурин “Шизґара”) “The soviet Kyiv society in the expanse of memory (Ilchenko O. “Fog pickers”, Baturyn S. “Shyzghara”)]}
Дашко Н. [Образ моря в сучасній українській новелістиці] {Image of The Sea in Moden Ukrainian Novel}
Дзямулич Н., Дмитренко Н. [Мариністичні мотиви та образи народних казок Закарпаття] {Marinistic motives and images in the folk tales of Transcarpathia}
Колкутіна В. [“Степ і море скрізь битий шлях, скрізь золото, слава”: ейдологічний комплекс у системі державотворчих ідей Дмитра Донцова] {“Steppe and the sea, everywhere beaten path, everywhere gold and glory”: eidological complex in the system of state creative ideas of Dmitry Dontsov}
Кулакевич Л. [Код робінзонади в оповіданні «Пригоди професора Вільяма Вокса на острові Ципанго» Л. Чернова] {Code of Robinsonade in the Story by L. Chernov “Professor William Vox’s Adventures on the Tsypango Island”}
Кравчук О. [«З чузоземним паспортом я мандрую від моря до моря» – інтерпретація образу Одіссея у поезії Рози Ауслендер] {«With a foreign passport I travel from sea to sea» – Interpretation of the Odysseus’s Image in the Poetry by Rose Ausländer}
Панова Н. [Тема самоубийства в английской, украинской и русской литературе] {The theme of suicide in English, Ukrainian and Russian literature}
Піскунова О. [Морський контекст містичного дискурсу Хвильового] {The Maritime Context of Khvylovyi’s Mystical Discourse}
Сотова C. [Художні засоби у створенні образу наркомана в сучасній зарубіжній прозі] {Artistic means in creating the image of an addict in modern foreign prose}
Федько О. [Проекція екзистенційних станів в образах водної стихії в романі В. Єрмоленка “Ловець океану. Історія Одіссея”] {The display of the existential states in the water element’s images in V. Yеrmolеnko’s novеl “An ocеan huntеr. Thе Odyssеy’s story”}
Філоненко С. [Джейн Остін, капітани і море: мариністичні образи в романах англійської письменниці] {Jane Austen, Captains and the Sea: Maritime Imagery in English Writer’s Novels}
Хоменко Г. [Смерть як неспізнаний досвід (“l’expérience ineprouvée”). Варіант Юрія Яновського] {Death as an Unknown Experience (“l’expérience ineprouvée”). Yurii Yanovskyi’s Option}
Школа В. [Фольклоризм творів українських митців 20-30-х років ХХ століття] {Folklorism of the Ukrainian arts of the 1920–1930 s.}
Янковська Жанна. [Море як поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море”] {Sea as field: archetypal existential topoi in E. Hemingway’s short novel “The old man and the sea”}
Алексеева Л. [Структурно-семантические особенности построения односоставных синтаксических конструкций в произведениях Л. Леонова] {Structural and Semantic Features of the Construction of One-member Syntactic Constructions in L. Leonov’s Texts}
Bohdan V. [Stage directions and their actualization in adjoining constructions and composite sentences] {Stage directions and their actualization in adjoining constructions and composite sentences}
Глазова С. [Функційна перспектива пояснювального текстового відрізка] {Functional perspective of the explanatory text segment}
Дацюк В., Гончарук О. [Cпецифіка внутрішньої неморфологізованої транспозиції відмінкової напівпериферії в сучасній українській мові (родовий відмінок)] {The Specificity of the Internal Non-morphologized Transposition of a Case Hemisphere in the Modern Ukrainian Language (Genitive Case)}
Пономарьова Л., Кириєнко Д. [Проблеми перекладу діалектизмів українізмів у романі М.О. Шолохова «Тихий Дон»] {Ukrainian dialect translation problems in M.O. Sholokhov’s novel “And quiet flows the Don”}
Попович Е., Томенко М. [Концептуализация: этапы становления концепта] {Conceptualization: the stages of concept formation}
Тимкова В. [Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови] {Usage of verbal noun constructions in the official-business style of the Ukrainian language}