Випуск 18 (2019)

Автор | 24 Червня, 2019

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.

Філологічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки, 2019, Вип. 18

Титул 

Зміст

 1. Колінько О. [«Шукати нову блакить, нову любов…»: проекції символізму на поезію і прозу рубежу ХІХ-ХХ ст.] {“Search for a new blueness, new love …”: projection of symbolism to the poetry and the prose of the turn of the XIX-XX centuries}
 2. Бульбачинська О. [Роман Є. Гуцала «Позичений чоловік»: кінематографічний вимір образотворення] {Roman E. Gutsala ” The borrowed man”: Cinematic Dimension of Fiction} 
 3. Музичук В. [Художнє осмислення екзистенціалу страху в драмах Г. Хоткевича] {Artistic comprehension of the existential of fear in the drama of H. Khotkevych} 
 4. Панова Н. [Суицидальный литературный сюжет: дискуссии вокруг тематического метода] {Suicidal literary plot: discussions around thematic methods}
 5. Рева Л. [Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна] {Lost / not lost generation: Ernest Heminguay – Sixties- maydan – hybrid war} 
 6. Філоненко С. [Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів: адаптації класичного детективного сюжету для телебачення] {Sociopathic Sherlock, Hallucinogenic Baskervilles Hound: Adaptations of the Classical Detective Story for Television} 
 7. Школа В. [Поетика казок Олександра Олеся] {The poetics of fairy tales by Oleksandr Oles}
 8. Борисенко К. [Рецепція богословсько-полемічних трактатів XVI – XVII століть у творах Іоаникія Галятовського та Теофіла Рутки] {Reception of theological-polemical treatises of the 16TH-17th centuries in the texts by Ioanyikii Galyatovsky and Theophill Rutka}
 9. Макарадзе Х. [Радянське «правосуддя» крізь призму ідеології Івана Багряного (за романом «Сад Гетсиманський»)] {Soviet «justice» through the prism of the ideology of Ivan Bagryany (based on the novel «The Garden of Gethsemane»)}
 10. Прадивлянная Л. [Смыслообразующая функция эвфонических элементов в сюрреалистической поэзии] {Semantic Function of Euphonic Elements in Surrealist Poetry}
 11. Новик О. [Франсуа Війон – Віктор Домонтович: між новим і минулим] {Francois Villon – Victor Domontovych: between new and past} 
 12. Нагай І. [З історії фольклору Північного Приазов’я] {From the history of the Northern Priazovie’s folklore} 
 13. Ліпич В. [Специфіка суфіксації в композитно-суфіксальному способі творення іменників] {The specific of suffixation in the composite-suffixal way of creating nouns} 
 14. Юносова В. [Варіантні форми іменників жіночого роду в заперечних конструкціях сучасної української мови] {Alternativeness forms of feminine nouns in the negative constructions of modern Ukrainian language}
 15. Шипович М. [Визначення роду іменників в українській мові] {Discovering the gender of nouns in Ukrainian} 
 16. Юдко Л. [Синонімічна парадигма концепту толерантність (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов)] {The synonymic paradigm of the concept tolerance (on the material of English, German, Russian, Ukrainian languages)} 
 17. Новікова О. [Вставні та вставлені конструкцій у сучасній українській мові: статус, функції] {Inserts and insert/ parenthetic constructions in the current Ukrainian language: status, functions} 
 18. Олійник Е. [Семантична організація з’ясувальних конструкцій у романі Василя Шкляра “Ключˮ] {Semantic Organization of Clarifying Constructions in Vasyl Shklar’s Novel “The Key”}
 19. Павлик Н. [Функціювання загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць в епістолярії Миколи Зерова] {Functioning of General Text and Specific Discursive Units in the Mykola Zerov’s Epistolary} 
 20. Халабузар О. [Особливості юридичного перекладу] {Certain Peculiarities of the Juridical Translation}