Випуск 16 (2018)

Автор | 19 Листопада, 2018

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.

Філологічні науки

2018

Випуск 16

Титул
Зміст

 1. Смольницька О.  [Прекрасне і потворне у ранній ліриці Максима Рильського: порівняння з вибраною поезією Джонатана Свіфта] {The beautiful and the ugly in early lyrics by Maxim Rylsky: the comparison with the selected poetry of Jonathan Swift}
 2. Борщ С. [І. Франко про антиюдейську полеміку в Тлумачній Палеї] {Franko`s description of polemic against judaism in Tlumachna Paleia}
 3. Динниченко Т. [Естетика і політика в романі А. Франса “Боги жадають”] {Aesthetics and politics in A. France novel “The gods are athirst”}
 4. Бокшань Г. [Естетичні акценти в міфопоетиці щоденників Галини Пагутяк і Тоніно Ґверри] {Aesthetic accents in the mythopoetics of the diaries of Halyna Pahutiak and Tonino Guerra }
 5. Вещикова О. [Бінарність естетичних категорій у художньому наративі на медичну тематику] {The binary of aesthetic categories in the artistic narrative on medical topics}
 6. Дашко Н. [Новели Богдана Мельничука: грані трагічного] {The novels of Bohdan Melnychuk: The Edges of The Tragical}
 7. Смаглій І. [Аксіологічна ієрархія земного і космічного у творах Олеся Бердника] {Axiological hierarchy of earthly and cosmic in Oles Berdnyk’s works}
 8. Маценка С. [Естетичний режим сучасності: поняття краси в новітньому німецькому філософсько-літературному дискурсі] {Esthetic regime of modernity: the notion of beauty in new german philosophical and literary discourse}
 9. Вальчак Д. [Живоподобие или иконоподобие? Разное понимание красоты религиозного искусства у представителей русских интеллектуальных элит XIX века] {Life-like or icon-like? Different understanding of the beauty of religious art among representatives of Russian Intellectual elites of the XIX century}
 10. Горлачова В., Хейлік Т. [Колір жіночої краси у сучасній англомовній та російськомовній рекламі] {Female’s beauty color in modern English and Russian advertising}
 11. Петренко О. [Телеологія образу міста в бароковому “київському тексті”] {Teleology of the city image in the baroque “kyiv’s text”}
 12. Лисанець Ю. [Поетика тілесності в американській літературі XIX-XX століть] {The corporality poetics in the American literature of the 19th-20th centuries}
 13. Лиденкова О. [Мотив абсолютной власти в современной исторической прозе Беларуси и Британии] {The motive of absolute рower in contemporary British and Belarusian historical fiction}
 14. Ласкава Ю. [Образ Петра Калнишевського як людини-прагматика в контексті історії України] {The image of Petro Kalnyshevskyi as a pragmatic person in the context of history of Ukraine}
 15. Кулакевич Л. [Кольоровий код поезії Наталки Нікуліної] {Colour code of Natalka Nikulina’s poetry}
 16. Даниліна О. [Проза Павла Вольвача як урбаністичний контекст формування особистості] {Novels by Pavlo Volvach as an urbanistic context of personality’s formation}
 17. Голоцукова Ю., Загрубська Е. [Художній переклад як реалізація варіативно-інтерпретаційного потенціалу перекладача] {Artistic translation as the implementation variably-interpretive potential of the translator}
 18. Карпина Е. [Рецепция творчества Всеволода Соловьёва в русской литературной критике] {Reception of Vsevolod Solovyov’s creative works in the Russian literary criticism}
 19. Москвичова О. [Втілене розуміння у когнітивних дослідженнях художньої семантики] {Embodied understandind in the cognitive investigation of semantics}
 20. Тимкова В. [Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови] {Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language}