Випуск 15 (2018)

Автор | 13 Липня, 2018

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.

Філологічні науки

2018

Випуск 15

Титул
Зміст 5-8

 1. Прохорова П. В. [Онейролингвистическая темпоральность немецкого языка: философский аспект] {Oneurolinguistic Temporality of German Language: Philosophical Aspect}
 2. Білоусова В. В., Келембет Р. В. [Англо-американські запозичення з формантом -ing у різносистемних мовах як прояв мовної експансії] {American English Lexical Borrowings With Formant -ing In Languages of Different Type of Systems as a Kind of Language Expansion}
 3. Пашинська Л. М. [Основні напрями дослідження неофраземіки] {The main directions of neophrasic study} 24-30
 4. Сердюк А. М. [Фразеологізми тематичної групи “Спілкування” у зіставному аспекті] {Phraseological Units of the Thematic Group “Communication” in the Comparative Aspect}
 5. Гаврилова В. В. [Структурно-семантичні модифікації англомовних паремій із компонентом “календарний хрононім” у художньому та публіцистичному дискурсах] {Structural-Semantic Modifications of English Paremias With the Component “Calendar Chrononym” in Literary and Publicistic Discourses}
 6. Нікішина Т. І. [Граматичні форми реалізації концепту LIBERTÉ в політичному дискурсі Франції] {The Grammatical Forms of Realization the Concept of LIBERTÉ in the Political Discourse of France}
 7. Попова А. О., Пейчева Е. О. [Концептосфера українського політичного дискурсу в контексті теорії політичної комунікації] {Conceptual Sphere of Ukrainian Political Discourse in the Context of the Theory of Political Communication}
 8. Прохоров В. Ф. [Синонимическое гнездо в когнитивной структуре языка] {Synonymic Nest in the Cognitive Structure of the Language}
 9. Трумко О. М., Горда О. М. [Категорії ствердження і заперечення в лінгводидактичному аспекті] {Categories of Affirmation and Negation in the Linguodidactic Aspect}
 10. Халабузар О. А. [Формування логічних знань та умінь у контексті підготовки майбутніх лінгвістів] {Forming of logical knowledge and skills in the context of future linguists training}
 11. Бабій І. М. [Складні слова у поетичному лексиконі Юліуша Словацького: семантико-дериваційний аспект] {Complex words in the poetic lexicon of Juliusz Slowacki: semantic-derivative aspect}
 12. Найда А. М.[Багаторівневість юридичного тексту як вербалізація українського наукового мислення] {Multilevel of Legal Text as a Verbalization of Ukrainian Scientific Thinking}
 13. Новосілець О. В. [Особливості англомовної публіцистики] {Features of English-speaking publication}
 14. Глазова С. М. [Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю] {Functioning of Explanatory Expressions in the Publicistic Style Texts}
 15. Тимощук Н. М. [Переклад англійських економічних термінів українською мовою] {Translation of English Economic Terms into Ukrainian}
 16. Боговін О. В. [Культурний код як функціональний елемент сучасного літературознавчого дискурсу] {Cultural Code as a Functional Element of Modern Literary Discourse}
 17. Москвітіна Д. А. [Шекспірівська інтертекстуальність у циклі П. Г. Вудгауса про Дживса і Вустера] {Shakespearean Intertextuality in “Jeeves and Wooster” Series by P. G. Wodehouse}
 18. Пікалова А. О. [Структурні складові англомовного дитячого поетичного дискурсу] {Structural Principles of the English-Language Children’s Poetic Discourse}
 19. Поляковская Ю. В. [Ирония как способ выражения имплицитности в идиодискурсе Ф. Достоевского] {Irony as an Implicity Mean in F. Dostoevskiy’s Discourse}
 20. Богданова М. М., Богданова М. І. [Пошук людської екзистенції у малій прозі Михайла Могилянського] {The Search of Human Existence in Small Prose of Michael Mohyliansky}
 21. Школа В. М. [Поетика казки й героїчного епосу – складова драматичних творів Юрія Яновського] {Poetics of Fairy-Tale and Heroic Epic as a Part of Yuri Yanovsky’s Dramatic Works}
 22. Рутар Х. Д. [Фотографія в історичному романі: пам’ять та доказ (на матеріалі “Музею покинутих секретів” Оксани Забужко і “Танго смерті” Юрія Винничука)] {The photo in the historical novel: the memory and the evidence (based on the works of O. Zabuzhko “The museum of abandoned secrets” and Yu. Vynnychuk “Tango of death”)}
 23. Калинюшко О. А. [Герой-мандрівець у пошуках внутрішньої гармонії (“Оформляндія, або Прогулянка в Зону” М. Камиша та “Навколо світу” О. Єрмакова)] {The hero-traveler in Search of the Inner Harmony (“A Stroll to the Zone” by M. Kamysh and “Around the World” by O. Yermakov)}
 24. Сільман К. В. [Мікротопос етнічності в сучасній українській есеїстиці] {Ethnicity in Contemporary Ukrainian Essays}
 25. Акулова Н. Ю. [Британський колоніалізм як “суспільство спектаклю” в романі “Подорож до Індії” Е. М. Форстера] {British Colonialism as a “Society of the Spectacle” in the E. M. Forster’s Novel “A Passage to India”}
 26. Голомідова Л. В. [Алегорія страждань у творі малої епічної форми “Клейкий папір для мух” Роберта Музіля] {Allegory of Suffering in the Work of Robert Musil’s Small Prose “Flypaper”}
 27. Коркішко В. О. [Абсурдистська драма в контексті гамлетівського метатексту: “Розенкранц і Гільденстерн мертві” Т. Стоппарда] {Absurdist Drama in the Context of Hamlet Metatext: ‘Rosencrantz and Guildenstern Are Dead’ by T. Stoppard}
 28. Семенко С. [Від фольклору до літератури : рецензія на монографію Школи Валентини “До прихованих джерел: фольклоризм творів українських драматургів 20-30-х років ХХ століття” (Бердянськ, 2017. – 367 с.)] {From folklore to literature : review on monography of Shkola Valentyna “To the hidden sources: folklore of works of Ukrainian playwrights of the 20-30 years of the XX centure” (Berdiansk, 2017. – 367 p.)}
 29. Харлан О. Д. [Хресні та перехресні дороги Наталії Кобринської : рецензія на монографію Алли Швець “«Жінка з хистом Пріадни»: життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах” (Львів, 2018)] {God and cross roads of Natalia Kobrynska : review on monography of Alla Shvets “«Woman with Pridney’s talent»: life world of Natalia Kobrynska in generational, ideological and creative dimensions” (Lviv, 2018)}