Випуск 13 (2017)

Автор | 6 Лютого, 2018

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.

Філологічні науки

2017

Випуск 13

Титул

Зміст

 1. Артемова А. О. К вопросу о дейктичности глагольной категории вида в белорусском языке {To the question of deictic character of verbal category in the Belarusian language}
 2. Денисова А. С. [Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) в українській, англійській та французькій мовах] {The ideographic classification of phraseological units denoting organic man’s feelings (hunger / saturation) on the material of Ukrainian, English and French languages}
 3. Bohdan V. [Supra-sentence units from the standpoint of the theory of speech acts] {Supra-sentence units from the standpoint of the theory of speech acts}
 4. Рула Н. В. [Зіставні речення як окремий різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові] {Compound sentences as an individual variety of complex constructions in contemporary Ukrainian language}
 5. Крамар В. Б. [Актуальне членування речення у перекладі (на матеріалі прози Д. Лессинг)] {Theme-rheme structure in translation (on the prose of D. Lessing)}
 6. Свищ Н. М. [Мова українського весілля як об’єкт етнолінгвістичної та лексикографічної інтерпретації] {The language of Ukrainian wedding as an object of ethno-linguistic and lexicographic interpretation}
 7. Комочкова О. О. [Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії] {Competency-based approach to professional training of linguists in Great Britain}
 8. Урсані Н. М. [Життя школяра у художній рецепції мандрівних дяків у віршах-ораціях ХVІІІ століття] {The life of a schoolboy in the artistic reception of wandering deacons in verses of the 18th century}
 9. Табакова Г. І. [Реалізація мотиву спадкової хвороби в драмі натуралізму: від Генріка Ібсена до Лесі Українки] {Realization of the hereditary disease motiv in the drama of naturalism: from Henrik Ibsen to Lesya Ukrainka}
 10. Школа І. В.  [Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф та І. Вільде] {Impressionist principle of visualization of urban space in the works of W. Wolf and I. Wilde}
 11. Девдюк І. В. [Модерністський дискурс в англійській літературі перших десятиліть ХХ століття] {Modernist discourse in the English literature of the first decades of the twentieth century}
 12. Спивак И. Э. [Изучение творчества И. Бунина на уроках литературы в 11 классе в школах с русским языком обучения] {The study of Bunin’s works at literature lessons in the 11 th form at schools with Rissian language}
 13. Варданян М. В. [Національна архетипна образність у віршованих казках письменників української діаспори] {National archetype imagery in verse fairy tale texts of the Ukrainian Diaspora writers}
 14. Анісімова Н. П. [Пародокси Хроносу у поезії Тараса Федюка] {Artistic models of Chronos in the poetry of Taras Fedyuk}
 15. Яровенко Т. С. [Творча еволюція Яра Славутича: синтез набутого і власного] {Creative evolution of Yar Slavutich: synthesis of new and own}
 16. Філоненко С. О. [Regency Love: Джейн Остін для iPhone та iPad] {Regency Love: Jane Austen for iPhone and iPad} 
 17. Сидоренко О. В. [Комізм барокової збірки Д. Братковського “Світ, розглянутий по частинах”] {Comic component of baroque collection “The world considered in pieces” by D. Bratkovskiy}
 18. Звягіна Г. О. [Засоби творення комічного у художніх творах Григора Тютюнника] {The means of creation of comic in the works of Grigor Tyutyunnik}
 19. Динниченко Т. А. [Прийоми пародіювання в соті А. Жіда “Підвалини Ватикану”] {The techniques of the parody in the Andre Gide’s sotie “The Vatican Cellars”}
 20. Шабаль К. С. [Гротескний політичний бал-маскарад у романі “Мандрівки до Аберфайлю” Романа Іваничука] {Grotesque political bal-masquerade in the novel “Mandrivky do Aberfaylyu” (“Travels to Aberfail”) by Roman Ivanichuk}
 21. Вірченко Т. І.  [Художні домінанти трагікомедій В. Діброви] {Literature dominants of V. Dibrova’s tragicomedy}
 22. Федько О. Ю. [Народна сміхова стихія у романі Леоніда Горлача “Мамай”] {National laughing culture in L. Horlach’s novel “Mamai”}
 23. Рябченко М. М. [Елементи комічного в сучасній українській антиутопії] {Comic elements in the contemporary Ukrainian dystopia}
 24. Ковтонюк Н. П. [Функції сміху в дискурсі Революції Гідності] {Functions of laughter in the discourse of revolution of dignity}
 25. Вещикова О. С.  [“#КонотопЗемляЛегенд” Руслана Горового: стратегії творення комічного] {“#KonotopIsTheLandOfTheLegends” by Ruslan Horovy: the strategies of comic creating}
 26. Скорина Л. В.  [Специфіка гоголівського інтертексту в сатиричній прозі Костя Гордієнка 20-х років ХХ ст.] {Specifics of Hohol’s intertext in the satirical prose of Kost Hordienko in 1920-s}
 27. Євтушенко С. О. [Постколоніальна політика в сатиричних романах Марини Гримич] {Post-colonial politics in satirical novels of Marina Grymich}
 28. Смольницька О. О.  [Відтворення прийомів чорного гумору в українському перекладі: на прикладі вірша Джонатана Свіфта “Death and Daphne”] {The reflecting of black humour approaches in the Ukrainian translation: by example of the poem by Jonathan Swift “Death and Daphne”}
 29. Панько О. І. [Гумор та гротеск у літературі для дітей як складові опису рецепції читача-дитини (на матеріалі казок Р. Дала “Сім’я Дурків” та “Чудодійні ліки Джорджа”)] {Humour and grotesque in children’s literature as components of children’s reception description (based on the works by R. Dahl “The Twits” and “George’s Marvelous Medicine”)}
 30. Ляшенко О. А. [Особливості жіночої іронії/самоіронії у творчості С. Йовенко (гендерно-філософський аспект)] {Peculiarities of women irony/self-irony in S. Iovenko’s lyrics (gender-philosophical aspect)}
 31. Борзенко О. І. [Невідомі речі з відомих текстів : рецензія на монографію Наталії Городнюк “Res incognita: семіотика речі у східнослов’янському модерністському романі першої половини ХХ століття” (Дніпро, 2017)] {The unknown things from famous texts : the review on monography by Natalia Horodniuk “Res incognita: semiotics of thing in East Slavic modern novel of the first half of the ХХ century” (Dnipro, 2017)}