Випуск 12 (2017)

Автор | 6 Жовтня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Філологічні науки

2017 рік

Випуск 12

Титульна сторінка

Зміст

 1. Ерсьозоглу Р.Турецька мова у глобалізованому просторі {Turkish language in the global space}
 2. Божко Я. Ю. Гендерна диференціація сленгізмів в американському варіанті англійської мови {Gender differentiation of slangs in American English}
 3. Онищук Н. О.Асоціативне та лексичне значення стимулів суспільство і політика {Associative and lexical meanings of the stimulus society and politics}
 4. Юносова В. О. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці {The peculiarities of usage the genitive case forms of polysemantic masculine nouns in the modern language practice}
 5. Морошкіна Г. Ф.Вербальна реконструкція авторської самості в тексті есе {Verbal reconstruction of the author’s selfhood in the essay text}
 6. Лещенко Г. В. Сучасна когнітивна наратологія: напрями і пріоритети досліджень {Modern cognitive narratology: trends and priorities}
 7. Мельник О. М. Домінування як стратегія комуніканта-егоїста {Domineering as a strategy of a selfish interlocutor}
 8. Петько Л. В. Підручник з іноземної мови як засіб навчання і виховання естетичної культури майбутніх хореографів {The foreign language student’s textbook as a means of teaching and upbringing the aesthetic culture in future choreographers}
 9. Пухонська О. Я. Травматична пам’ять культури в літературознавчій рецепції {Traumatic memory of the culture in the reception of literary science}
 10. Тимощук Н. М.Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору {Olha Mak’s literary achievements in the artificial famine desctiption}
 11. Школа В. М. Форма вияву авторської позиції в структурі п’єс Юрія Яновського та Олександра Довженка {The form of manifestation of author’s position in the structure of plays of Yurii Yanovsky and Olexandr Dovzhenko}
 12. Власенко Н. І.Автор як наслідувач-деміург: ренесансно-маньєристична рефлексія поетичного творення {The author as a imitator-demiurge: the renaissance-manneristic reflection of poetic creativity}
 13. Яровенко Т. С. Діаспорне маланюкознавство: літературно-критичний дискурс “американського” періоду {Diasporic malanyuk study: literary and critical discourse of “American” period}
 14. Фока М. В. Символічність і знаковість фауністичних поетичних образів “Ши цзіну” {Symbolism and significance of the faunistic poetical Images in “The Shi Jing”}
 15. Спивачук В. А. Композиционные особенности художественного мира малой прозы П. Романова {The composition’s features of the artistic world of P. Romanov’s short stories}
 16. Боклах Д. Ю. Топос Орської фортеці: репрезентація замкненого простору міста у повісті “Близнецы” Т. Шевченка {Topos of Orska fortress: representation of an enclosed space of the city in the short novel “Twins” by T. Shevchenko}
 17. Боговін О. В. Код Беатріче у поезії І. Франка та Д. Г. Россетті: типологічний аспект {The code of Beatriche in the poetry of I. Franko and D. Rosetty: typological aspect}
 18. Гоменюк А. В. Особливості пародіювання лицарської авантюри в романі Т. Неша “Злощасний мандрівник, або Історія Джека Уілтона” {The peculiarities of parodying the chivalry adventure in the novel “The Unfortunate Traveller, or The History of Jack Wilton” by T. Nash}
 19. Девдюк І. В. Образно-смислові модифікації замкненого простору у повісті М. Хвильового “Санаторійна зона” та романі О. Гакслі “Жовтий Кром” {Figuratively semantic modifications of a closed space in the story “Sanatorium Zone” by M. Hkvyliovy and the novel “Crome Yellow” by A. Huxley}
 20. Новик О. П. Повість В. Таля “Незвичайні пригоди бурсаків”: минуле крізь призму революції {V. Talys’ story “Unusual adventures of bursaks”: the past through the prism of revolution}
 21. Давидюк Ю. Б. Складні моделі розвитку сюжетної лінії в коротких оповіданнях О. Генрі та Амброза Бірса {Complex models of plot development in the short stories by O. Henry and Ambrose Bierce}
 22. Борисенко К. Г. Філологічна аргументація в українських православних і католицьких богословсько-полемічних трактатах другої половини ХVІІ століття {The Philology arguments in the Ukrainian orthodox and catholic theological-polemical treatise XVII-th c.}
 23. Савенко О. П. Різдвяний сюжет у шкільній драмі {Christmas story in school drama}
 24. Колінько О. П. “Анна Київська – королева Франції” В. Чемериса: художня чи квазі-біографія {“Anne of Kyiv is a queen of France” by V. Chemerys: fiction or quasi-biography}
 25. Ємець О. В. Ефект ошуканого очікування в сучасних детективних і пригодницьких оповіданнях {The effect of defeated expectancy in modern detective and adventure stories}
 26. Філоненко С. О. Синематограф як атракція та атракціон: кіносюжети в сучасних ретродетективах {Cinematograph as an attraction and show: cinema plots in contemporary retro-mysteries}
 27. Коркишко В. О. Игра в классиков: пастишизация текста как средство создания игрового поля в пьесах Бориса Акунина {Game of the classics: the pasticization of the text as a means of creating a playing field in the plays of Boris Akunin}
 28. Крамар В. Б. Тема смерті і “герой-ремісник” у сучасному британському романі. “Останні розпорядження” Г. Свіфта {Death and a “craftsman character” in modern British fiction. “Last orders” by Graham Swift}
 29. Зарва В. А. Перша системна праця з висвітлення перекладацького доробку шістдесятників : рецензія на монографію О. Г. Павленко “«Розмикання меж…» (авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект)” (К. : Логос, 2015. – 452 с.) {The first systematic work in illumination of translator achievements of sixties: review on monograph of O. G. Pavlenko “Release of borders…” (author’s conceptions of translation of the second part of the XX century: comparative aspect)” (K.: Logos, 2015. – 452 p.)}
 30. Циховська Е. Д. Нові горизонти компаративістики: перспективи порівняльних студій феномену псевдоморфних персонажів : рецензія на монографію О. О. Ніколової “Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ – І половини ХІХ ст. (у контексті європейської традиції)” (Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – 450 с.) {The new horizonts of comparativistics: perspectives of comparative studios of phenomena of pseudomorphic characters: review on the monograpf of O. O. Nikolova “The pseudomorphic characters of Ukrainian and Russian literatures of the end of the XVIII – I part of the XIX century (in the context of European tradition)” (Zaporizhzhya: Zaporizhzhya national university, 2017. – 450 p.)}
 31. Новик О. П. Інтерпретація українського бароко у контексті європейської культури : рецензія на монографію В. Соболь “Українське бароко. Тексти і контексти” (Warszawa, 2015. – 382 с.) {The interpretation of Ukrainian baroque in the context of European culture : review on the monograph of V. Sobol “Ukrainian baroque: texts and contexts” (Warszawa, 2015. – 382 с.)}
 32. Куцевол Ольга. Методологія міфологізму в умілому застосуванні для аналізу літератури української діаспори 20–50-х років ХХ століття : рецензія на монографію О. В. Слоньовської “Ефект амальгами: (Міф України в літературі української діаспори 20–50-х років ХХ ст.)” (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 584 с.) {The methodology of mythology in using for analysis of literature of Ukrainian diaspora of the 20-50 years of the XX century : review on the monograph of O. V. Slonevska “The effect of amalgam: (The myth of Ukraine in the literature of Ukrainian diaspora of the 20-50 years of the XX century)” (Ivano-Frankivsk : Misto NB, 2016. – 584 p.)}
 33. Харлан О. Д. Актуальний і новаторський науковий проект : рецензія на: Султанівські читання : наук. зб. статей : / редколегія: І. Козлик (голова) й ін. [Електронне видання]. − Режим доступу : http://www.sultanivskichytannia.if.ua/index.html {The relevant and innovative project : review on Sultan’s readings : collection of scientific articles : editorial board: I. Kozlik (the head) and others. [Electronic edition]. − Access mode : http://www.sultanivskichytannia.if.ua/index.html}
Категорія: 2017