Випуск 8 (2015)

Автор | 2 Квітня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Філологічні науки

2015 рік

Випуск 8

Титульна сторінка

Зміст

 1. Нікішина Т. І. (Бердянськ). Екстралінгвальні фактори формування концепту свобода (на основі політичної ситуації)
 2. Цвєтаєва О. В. (Дніпропетровськ). Використання деяких образно-елокутивних засобів у ЗМІ
 3. Вечканова Э. Ю. (Симферополь). Михаил Бахтин о “чисто лингвистической” природе слова
 4. Разбєгіна Н. В. (Харків). Лексико-тематичні групи термінології міжнародного права
 5. Червенко О. Б. (Бердянск). Интердискурсивност в езикови текстове на българския публичен дискурс
 6. Олійник Е. В. (Бердянськ). Функціонування з’ясувальних складнопідрядних речень інтелектуальної діяльності в мові преси
 7. Рябова М. Э. (Саранск, Мордовия). Репрезентация авторской метафоры в переводческом дискурсе русской и немецкой картин мира
 8. Великова С. В. (Шумен, България). Депрофесионализация на журналистическия дискурс
 9. Шундель Т. О. (Красний Лиман). Компаративний аналіз синкретичних складнопідрядних речень з функціонально-семантичним полем “причина – час”
 10. Христіанінова Р. О. (Бердянськ). Речення з подвійними присудками: формально-граматичні та семантико-функційні особливості
 11. Анісімова Н. П. (Бердянськ). Світоглядні й естетичні засади поетичних поколінь 60–80-х років ХХ століття
 12. Бондарь Н. Ю. (Шостка). Своеобразие архетипа дороги в романе У. Стайрона “Выбор Софи”
 13. Васьків М. С. (Київ). Майк Йогансен: творчі ігри на межі сну і реальності
 14. Дорогань И. В. (Днепропетровск). Поэтика живописи в осмыслении Романа Якобсона: запечатленный “момент движения” от кубизма к футуризму
 15. Єременко О. В. (Київ). Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі
 16. Карпина Е. С. (Артёмовск). Перцептуальное время в романе Вс. С. Соловьёва “Вольтерьянец”
 17. Сапа Н. Н. (Харьков). Стихи о гражданской войне в России: экзистенция кризиса и отражение насилия в кризисном сознании
 18. Філоненко С. О. (Бердянськ). “Маріупольський процес” Галини Вдовиченко в контексті сучасної літератури про АТО
 19. Колінько О. П. (Бердянськ). Неповторність миті та її імпліцитні зв’язки з минулим і майбутнім в імпресіоністичній новелі
 20. Коркішко В. О. (Бердянськ). Поэтика цвета и света в творчестве М. Волошина
 21. Король Л. П. (Запоріжжя). Творчість Валентина Чемериса в контексті української історичної прози ХХ – поч. ХХІ ст.
 22. Костенко О. О. (Ніжин). Герой-ідеолог у десакралізованому світі малої прози Володимира Винниченка
 23. Костецька Л. О., Чернявська Л. В. (Запоріжжя). Ігровий простір поеми-кліпу “Нічна розмова з Європою, або таємниця наших літер” С. Бондаренка
 24. Кулакевич Л. М. (Дніпропетровськ). Концепт пам’яті в романі Любка Дереша “Намір!”
 25. Ніколова О. О. (Бердянськ). Композиція роману М. Сутера “Ліла, Ліла”: логічна, ідейно обумовлена структура
 26. Салова О. В. (Дніпропетровськ). Проблема літературної орієнтації у романі Олеся Досвітнього “Кварцит”
 27. Лущій С. І. (Київ). Казкові елементи в романах Е. Андієвської
 28. Січкар О. М. (Запоріжжя). Постмодерний принцип письма в романі “50 хвилин трави” І. Карпи
 29. Соколовська Ю. С. (Івано-Франківськ). Особливості гостросюжетної прози Ірен Роздобудько
 30. Сухарєва С. В. (Луцьк). “Antidotum” Андрія Мужиловського: до проблеми антиунійної польськомовної полеміки XVII століття
 31. Тупахіна О. В. (Запоріжжя). Функціонування вікторіанського претексту у постмодерністському інтер’єрі роману У. Гібсона та Б. Стерлінга “The difference engine”
 32. Цанов С. М. (Шумен, България). Факт и фикция в “Борба за самостоятелност” на Добри Ганчев
 33. Шуберт А. Н. (Киев). Специфика персонажей в новеллистике С. Д. Кржижановского
 34. Борисенко К. Г. (Київ). “Філологічність” як провідна ознака полеміки з російськими старообрядцями
 35. Бурдастих М. О. (Дніпропетровськ). Фантастичне в інтелектуальному дискурсі Г. Пагутяк (на матеріалі повісті “Захід сонця в урожі”)
 36. Васильєва А. М. (Бердянськ). Гоголівський дискурс у творчості Ліни Костенко та Лу Сіня
 37. Сушко С. О. (Краматорськ). Інтелектуалізація наративу в американському постмодерністському романі
 38. Ячник Л. Н. (Киев). Эпиграф как способ введения традиции Иннокентия Анненского в поэтический текст Александра Кушнера
 39. Гребенюк Т. В. (Запоріжжя). Характерні риси подієвості феноменологічної прози (на матеріалі творів Т. Прохаська)
 40. Камишникова О. П. (Київ). “Це може бути правдою, але вона нікуди нас не веде”: полеміка зі світоглядними позиціями постмодернізму в політичній драмі Великобританії (на матеріалі п’єс Марка Рейвенхілла)
 41. Рега А. C. (Івано-Франківськ). Проза Ольги Мак: художньо-світоглядна домінанта релігійності у світлі екзистенціального дискурсу (на матеріалі роману “Проти переконань”)
 42. Савич В. І. (Київ). Філософія національного буття в ліриці Р. Володимира
 43. Узлова О. В. (Київ). Функції к’єркегорівського контексту у романі Девіда Лоджа “Терапія”
 44. Урись Т. Ю. (Київ). Філософізм поетичного доробку Ігоря Павлюка (на матеріалі збірок “Бунт свяченої води” та “Бунт”)
 45. Чирук З. В. (Київ). Екзистенційні мотиви як змістова складова поетичного ідіостилю репрезентантів Нью-Йоркської групи
 46. Шеремет А. С. (Симферополь). Религиозно-философский дискурс поэзии И. П. Бороздны
 47. Cухомлинов О. М. (Бердянськ). Про літературну польськомовну сарматію XVII ст. Рецензія на монографію Сухарєвої С. В. “Риторичний простір польськомовної прози XVII ст.” (Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 370 с.)
Категорія: 2015